CAPM – (podstawy) model Williama Sharpe’a

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


CAPM – (podstawy) model Williama Sharpe’a

Na stronie portfel inwestycyjny omówiliśmy teoretyczne podstawy jakimi powinien kierować się inwestor postępujący racjonalnie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. W związku z powyższym powstaje pytanie, jak będą kształtować się ceny akcji i stopy zwrotu, gdy wszyscy inwestorzy będą kierować się zasadami wynikającymi z teorii budowy portfela. Na to pytanie dają nam odpowiedź modele rynku kapitałowego.

Najprostszym modelem, który łączy teorię z praktyką i jest jednocześnie punktem wyjścia do najbardziej popularnego modelu rynku kapitałowego – CAPM, jest model jednoskładnikowy. W swoim modelu William Sharpe zakładał, że kształtowanie się stóp zwrotu zależy od działania pewnego ogólnego czynnika charakteryzującego rynek akcji, który przejawia się w zmianach stopy zwrotu portfela rynkowego (traktowanego jako wskaźnik rynku). W praktyce model Sharpe,a (pomija się czynnik losowy jako nieistotny) wyznacza się za pomocą wzoru:

r = α + ß x rm

gdzie:

r – stopa zwrotu akcji spółki;

rm - stopa zwrotu wskaźnika rynku (indeksu);

α – wyraz wolny;

ß- tzw. współczynnik beta (współczynnik kierunkowy).

Model Sharpe,a jest liniowym modelem zależności stopy zwrotu akcji spółki (lub stopy zwrotu portfela) do stopy zwrotu wskaźnika rynku. Kluczową rolę w tym modelu odgrywa współczynnik beta (ß). Możemy go określić na podstawie wzoru:

ßi = pi m ( σi / σ m)

gdzie:

ßi współczynnik beta akcji spółki;

pim – współczynnik korelacji stopy zwrotu akcji spółki i stopy zwrotu portfela rynkowego;

σi – odchylenie standardowe stopy zwrotu akcji spółki;

σm odchylenie standardowe stopy zwrotu wskaźnika rynku.

Współczynnik beta możemy wyliczyć także dla portfela akcji lub funduszu. W praktyce wylicza się go na podstawie danych historycznych.

Najważniejsza jest jego interpretacja:

  1. Współczynnik beta, ß > 1 oznacza, że stopa zwrotu akcji spółki reaguje mocniej na zmiany rynkowe ( wzrasta lub spada mocniej niż rynek). Taką spółkę nazywa się agresywną. Jej zakup jest wskazany, gdy rynek jest w trendzie wzrostowym. Natomiast należy się jej natychmiast pozbyć gdy rynek przechodzi w trend horyzontalny lub spadkowy.

  2. Współczynnik beta, ß = 1 charakteryzuje akcje spółki zachowującej się jak rynek.

  3. Współczynnik beta, 1 < ß > 0 oznacza, że stopa zwrotu akcji spółki reaguje wolniej na zmiany rynkowe ( wzrasta lub spada mniej niż rynek). Taką spółkę nazywa się defensywną. Dla inwestora indywidualnego jest to spółka, którą może utrzymywać w portfelu jedynie dla wysokiej dywidendy.

  4. Współczynnik beta, ß < 0 oznacza, że stopa zwrotu akcji spółki reaguje odwrotnie na zmiany rynkowe. W praktyce takich akcji spotyka się bardzo niewiele. Są to spółki, których zakup jest wskazany, gdy rynek przechodzi w trend spadkowy.