CAPM

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


CAPM

Najpopularniejszym modelem rynku kapitałowego jest model CAPM (Capital Asset Pricing Model), zbudowany na bazie teorii portfela. W modelu tym rozważa się inwestorów, którzy inwestują w portfele leżące na linii CML (portfele efektywne). Zasady budowy portfeli efektywnych znajdziesz na stronie portfel inwestycyjny. Należy pamiętać, że w wersji klasycznej model ten zakładał, że rynek kapitałowy jest rynkiem doskonałym. oraz, że inwestorzy mają jednorodne oczekiwania i jednakowy horyzont inwestycyjny. Jednocześnie model CAPM (nazwany często modelem wyceny aktywów kapitałowych) określa, ile powinna wynosić stopa zwrotu akcji na rynku będącym w równowadze.

Model CAPM jest:przedstawiany za pomocą dwóch równań:

Pierwsze stanowi równanie CML (Capital Market Line), które dotyczy oczekiwanej stopy zwrotu z portfela efektywnego.

Drugie jest równaniem linii SML (Security Market Line) i dotyczy wszystkich portfeli.

r = rf + ß(rm – rf)

gdzie:

r – oczekiwana stopa zwrotu;

rf – stopa wolna od ryzyka;

rm – oczekiwana stopa zwrotu portfela rynkowego;

β – współczynnik beta (określa udział ryzyka akcji spółki w ryzyku rynkowym).

Przedstawione powyżej równanie jest równaniem rynku doskonałego w stanie równowagi.

linia rynku papierów wart.

Rys. Linia rynku papierów wartościowych (SML).

F- punkt odpowiadający instrumentowi wolnemu od ryzyka.

M – odpowiada portfelowi rynkowemu.

ME – odcinek określający różnicę pomiędzy stopą wolną od ryzyka a oczekiwaną stopą zwrotu portfela rynkowego.

Prosta wykreślona na podstawie równania nosi nazwę linii rynku papierów wartościowych (SML). Określa ona zależność stopy zwrotu akcji od współczynnika beta tych akcji, a więc od części ryzyka (tz. ryzyka systematycznego). Gdy współczynnik beta równy jest 1 (ß = 1), czyli charakteryzuje akcje (portfel) zachowujący się jak rynek (punkt M odpowiada portfelowi rynkowemu), to nachylenie linii SML zależy wyłącznie od różnicy (rm – rf) czyli, oczekiwanej stopy zwrotu portfela rynkowego (punkt M) i stopy wolnej od ryzyka (punkt F).

Jednocześnie na podstawie równania możemy dokonać wyceny akcji (portfela).

Linia SML

Rys. Wycena akcji za pomocą modelu CAPM.

Wszystkie akcje (portfele) leżące na linii SML, są akcjami (portfelami) dobrze wycenionymi, gdyż oczekiwana stopa zwrotu tych akcji (portfeli) jest taka sama jak stopa zwrotu wynikająca z linii SML.

Akcje (portfele) leżące powyżej, są to akcje (portfele) niedowartościowane, gdyż oczekiwana stopa zwrotu tych akcji (portfeli) jest wyższa od stopy zwrotu, którą osiąga się z akcji (portfela) o takim samym współczynniku beta w warunkach równowagi. Są to akcje (portfele) atrakcyjne dla inwestora.

Akcje (portfele) leżące poniżej, są to akcje (portfele) przewartościowane, gdyż oczekiwana stopa zwrotu tych akcji (portfeli) jest niższa od stopy zwrotu, którą osiąga się z akcji (portfela) o takim samym współczynniku beta w warunkach równowagi. Są to akcje (portfele) mało atrakcyjne dla inwestora, których powinien się pozbyć.

Konkurencyjnym do modelu CAPM jest model wyceny arbitrażowej APT. Jednak w praktyce jest on bardzo rzadko wykorzystywany. Dlatego w naszych rozważaniach powinniśmy opierać się na modelu CAPM.

Zobacz także interesujące frazy:

  • model capm,
  • metoda capm